LOGOS - Martina Ozbič

LOGOS - Martina Ozbič s.p. Logopedske, surdopedagoške, specialno-rehabilitacijsko pedagoške storitve

dr. Martina Ozbič

Martina Ozbič s.p. – logopedske, surdopedagoške, specialno-rehabilitacijsko pedagoške storitve v slovenščini in italijanščini

Vizitka

dr. Martina Ozbič, doc.
prof. def. za osebe z motnjo sluha in govora in prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju

Kje smo?

Zdravstveni Dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana, 1. nadstropje

Bazoviška 2, 6210 Sežana, 1. nadstropje

Kontakt

tel. slo. 00386 031 311 045  
tel. it. 0039 333 97 464 90   
el. pošta: martinaozbic@siol.net

V Sežani sem v jeseni v prostorih Zdravstvenega doma Sežana ter v Sežani na Bazoviški 2 odprla vrata zasebne logopedske ambulante ter zasebne specialno-rehabilitacijske pedagoške svetovalnice Logos, kjer kot logopedinja in surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja izvajam logopedsko, surdopedagoško ter specialno-rehabilitacijsko pedagoško dejavnost na področju preventive, terapije, svetovanja.

Po večletnem poučevanju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sem izobraževala logopedesurdopedagoge ter specialne in rehabilitacijske pedagoge, ter večletnih izkušnjah na kliničnem področju v ustanovah za otroke in mladostnike ter ustanovah za rehabilitacijo odraslih sem se odločila za povratek na domačo Primorsko in za delo na terenu z ljudmi. V naših krajih - kljub prisotnosti strokovnjakov iz pristojnih ustanov - primanjkuje logopedov in surdopedagogov ter specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, saj so (še posebej) starši, žal, velikokrat nemočni ob dolgih čakalnih dobah.

Poleg hitrega odziva z ustrezno pomočjo, obravnavo ali svetovanjem ob zaznavanju težave so po mnenju sodobne stroke še posebej potrebni strokovni ukrepi v zgodnjem razvojnem obdobju od prvega do petega leta (npr. za posvetovanja ali preventivno ukrepanje ob zaskrbljenosti staršev, da otrok izkazuje zaostanek na govornem, jezikovnem in komunikacijskem področju) ter po specialno-pedagoških storitvah preventivnega dela učnih težav v predšolskem obdobju ter pomoči v prvi triadi osnovne šole oz. obravnavi specifičnih učnih težav (npr. motenj branja, pisanja, računanja…) v višjih razredih.

Raziskave dokazujejo, da bi bilo potrebno okrepiti preventivno delo v razvojnem obdobju, saj se lahko že v obdobju od 3. do 5. leta starosti spodbudi v jezikovnem razvoju tiste otroke, ki izkazujejo jezikovni zaostanek, v obdobju od 5. do 6. leta pa se lahko prestreže tiste otroke, ki izkazujejo tveganje za bralno napisovalne motnje.«

Velik del raziskovalnega in strokovnega dela sem usmerila v razvijanje instrumentov za preventivno delo v razvojnem obdobju ter v razvoj novih diagnostičnih instrumentov za področje govora, jezika, komunikacije (za več informacij: https://logos-martinaozbic.eu/si/ ), v domačem in mednarodnem prostoru.

Zato se kot strokovnjak posvečam področju jezikovnih motenj ter motenj branja, pisanja in računanja ter načrtovanja giba (disleksija, disortografija, diskalkulija, dispraksija, disgrafija…), govornemu (artikulacijskemu) razvoju ter jezikovnim, glasovnim in govornim motnjam, tako v slovenščini kot italijanščini, ter drugim razvojnim težavam in motnjam, npr. atipičnemu požiranju, apraksiji govora, spodbujanju predopismenjevalnih spretnosti, npr. fonološkega zavedanja, težavam poslušanja, disfluentnosti govora … Zaradi sprememb v starostni strukturi prebivalstva je pomembno tudi delo z odraslimi in starostniki, še posebej na področju poslušanja-komunikacije ter drugih pridobljenih komunikacijskih motenj, npr. jezikovnih motenj zaradi možganske kapi. Zato sem svoje preteklo delo usmerjala tudi na instrumente za odrasle osebe

Želim torej združiti svoje znanje ter izkušnje (tako kot strokovnjak kot tudi kot mati treh otrok) ter ponuditi okolju, kjer živim, možnost posvetovanja, svetovanja, preventive, obravnave za glasovne, govorne, jezikovne in komunikacijske težave/motnje/ovire tako družinam in otrokom kot tudi mladostnikom in odraslim osebam, v slovenščini in italijanščini.

S svojim delom ljudem pomagam, da motnja ne postane tudi življenjska ovira za interakcijo, igro, druženje z vrstniki, izobraževanje, zaposlovanje, komunikacijo in kakovostno življenje ter participacijo v skupnosti. Komunikacija nam namreč nudi možnost, da smo člani skupnosti, družbe, da razumemo in da smo razumljeni, zato je dobra sposobnost komuniciranja bistvena za dobro počutje človeka.

Ne stremim k popolni, temveč k za človeka funkcionalni komunikaciji, ki omogoča, da živi čimbolj izpolnjujoče življenje.

fixed-tab-2

Kje smo?

Zdravstveni Dom Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana, 1. nadstropje

Kje smo?

Bazoviška 2, 6210 Sežana, 1. nadstropje

Kontakt

tel. slo. 00386 031 311 045  
tel. it. 0039 333 97 464 90   
el. pošta: martinaozbic@siol.net
page4

Vseživljenjsko izobraževanje in izpopolnjevanja - Posodobljeno 22.5.2018

univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami sluha in govora (surdo-logo)

Diploma: Defektologija za govorno in slušno motene (SURDO-LOGO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1997: »Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih: ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema?« Mentor: DR. Stanislav Košir

univerzitetna diploma prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju (1995)

Diploma: Defektologija za duševno, telesno in gibalno motene (DPO-FIBO), Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija. Diplomsko delo: 1995: Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost: ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraksični pojav?. Mentorica. Dr. Simona Tancig

Magisterij znanosti, področje defektologije (2000)

Magisterij znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Defektologija).
Magistrsko delo: 2000: »Slušna percepcija in govorna produkcija oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir.

Doktorat znanosti, področje specialne in rehabilitacijske pedagogike (2007)

Doktorat znanosti: Univerza v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Ljubljana, Slovenija (Specialna in rehabilitacijska pedagogika).
Doktorska disertacija: 2007: »Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha«, mentor: dr. Stanislav Košir, somentor: dr. Miran Čuk.

Priznano izobraževanje v tujini, članici EU

1997: priznanje diplome Defektologije DPO - FIBO kot diplome iz Edukacijskih znanosti (Laurea in scienze dell’educazione) za poučevanje na šolah s slovenskim učnim jezikom v R Italiji, Ministrstvo za šolstvo R Italije
2000: strokovni izpit na IRCCS Santa Lucia - Rim (Italija) in priznanje diplome iz Defektologije Surdo – Logo v R Italiji za izvajanje logopedskega dela v R Italiji, Ministrstvo za zdravje R Italije.
2017: priznanje poklicne kvalifikacije kot logopedinja v zdravstveni dejavnosti v Republiki Sloveniji na Ministrstvu za zdravje

researchgate.net


Strokovni CV


PEDAGOŠKA DEJAVNOST


ZAPOSLITVE IN VODSTVENE VLOGE V RS


DEJAVNOST NA GLASBENEM PODROČJU


ASHA

American Speech-Language-Hearing Association (link)

ASUIT

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (link)

Salus Trieste

Casa di Cura Salus Trieste (link)

CKSG

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož (link)

CRSN

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (link)

CSG

Center za sluh in govor Maribor (link)

CPLOL

Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE / Standing Liaison Committee of E.U. Speech and Language Therapists and Logopedists (link)

Društvo Bravo

Društvo Bravo društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (link)

Društvo Logopedov Slovenije

Društvo Logopedov Slovenije (link)

Društvo SRP

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije (link)

Fizioterapija Hops

Fizioterapija Hops (link)

FLI

Federazione logopedisti italiani (link)

IASCL

International Association for the Study of Child Language (link)

IALP

International Association of Logopedics and Phoniatrics (link)

IRCCS

Eugenio Medea: La Nostra Famiglia (link)

IRCCS

materno infantile Burlo Garofolo (link)

Mali svet

Mali svet , varstvo otrok, Sežana (link)

Logopedi

zasebna logopedska svetovalnica (link)

PEF

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (link)

Pineta del Carso S.p.A.

Pineta del Carso S.p.A. - Casa di Cura (link)

S.S.L.I.

Societa' scientifica logopedisti italiani (link)

Slovenska socio-psihopedagoška služba

Slovenska socio-psihopedagoška služba/servizio socio-psicopedagogico sloveno ASS n.1 (link)

dott.ssa Sara Pincin

Studio di logopedia dott.ssa Sara Pincin (link)

ICPLA

The International Clinical Phonetics and Linguistics Association (link)

Ivana Stramšak

Zasebna logopedska ambulanta Ivana Stramšak (link)

KUOPP

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (link)

Zavod za gluhe in naglušne

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (link)

Zdravstveni dom

Zdravstveni dom Sežana (link)

Združenje za pediatrijo

Združenje za pediatrijo (link)

Poštevanka

Gradivo za utrjevanje poštevanke (link)

Ultrazvok v logopediji in surdopedagogiki

Uporaba ultrazvoka v logopediji in surdopedagogiki (link)

• Martina Ozbič je bila rojena 14.2.1971 v Trstu. Osnovno šolo “France Bevk” in nižjo srednjo šolo “Srečko Kosovel” – obe s slovenskim učnim jezikom - je obiskovala na Opčinah pri Trstu, znanstveni licej s slovenskim učnim jezikom "F. Prešeren" pa je obiskovala v Trstu, kjer je leta 1990 maturirala z oceno 54/60.

• Jeseni 1990 se je vpisala na Pedagoško fakulteto - Defektologija za duševno, telesno in gibalno motene (DPO-FIBO) ter leta 1995 z raziskovalnim delom "Razvojna konstruktivna dispraksija in ritmična sposobnost: ali je slaba gibalno-ritmična sposobnost dispraksični pojav?" diplomirala z oceno 10/10. Leta 1994 se je vzporedno vpisala na smer Defektologija za govorno in slušno motene (SURDO-LOGO), kjer je z naslovom "Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema slovenskega jezika pri tržaških Slovencih: ali ima dvojezični človek dva ločena samoglasniška sistema?” diplomirala decembra 1997 z oceno 10/10. Magistrirala je julija 2000 z magistrskim delom “Slušna percepcija in govorna produkcija oseb z motnjo sluha” na področju Defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Doktorski študij je na Pedagoški fakulteti leta 2007 zaključila z zagovorom doktorske disertacije Razumljivost govorjenja oseb z motnjo sluha.

• Od novembra 1997 do oktobra 2017 je bila zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani najprej od 1997 do 2006 kot asistentka s habilitacijo za področje jezika in govora oseb z motnjami v razvoju in surdopedagogiko (na oddelku Defektologije, študijska smer Defektologija DPO-FIBO in Defektologija SURDO – LOGO, danes Specialne in rehabilitacijske pedagogike), od leta 2006 za področje Specialna in rehabilitacijska pedagogika, od leta 2010 pa docentka za področje Specialne in rehabilitacijske pedagogike. Poučevala je predmete na programih Defektologija DPO-FIBO, SURDO-LOGO, kasneje Specialna in rehabilitacijska pedagogika, razredni pouk , socialna pedagogika, ter SRP SURDO-LOGO, nadalje Logopedija in surdopedagogika 1. in 2. Stopnje ter na tretji stopnji Edukacijske vede.

• Sodelovala je tudi pri izvajanju modula IPUM na programu Razrednega pouka, pri defektološki dokvalifikaciji in programih izpopolnjevanja na Centru za permanentno izobraževanje na Pedagoški fakulteti z vsebinami, ki se dotikajo področja govora, jezika, komunikacije, pisanja, branja, dvojezičnosti, poslušanja, gluhote. Aktivno je bila soudeležena pri oblikovanju (2007-2010) in preoblikovanju/posodobitvah (2012 – 2016) univerzitetnih študijskih programov Logopedija in surdopedagogika 1. in 2. stopnje in pri izvajanju prvo- in drugostopenjskega bolonjskega programa logopedije in surdopedagogike.

• V obdobju od oktobra 2001 do decembra 2005 je delovala na kliničnem področju: odprla je podjetje in v letih 2001 - 2002 izvajala strokovno delo kot logopedinja v Trstu v zasebnem logopedskem studiju Agora' logopedinj N. Peloso in S. Coppetti s pacienti samoplačniki z raznimi govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi motnjami ter s koncesijo z občino Trst za osebe z okvaro sluha, uporabnike individualnih slušnih aparatov. Uporabniki storitev so bili otroci in mladostniki od 1 do 16 let starosti. Kasneje je odprla svojo samostojno ambulanto v centru Trsta (2003-2004), kjer je nudila kot zasebnik logopedsko terapijo tako otrokom in mladostnikom kot odraslim osebam, kasneje pa je poleg tega sodelovala še z zdravstveno ustanovo Pineta del Carso v Nabrežini pri Trstu tako za odrasle slovenske in italijanske paciente z nevrološko pogojenimi jezikovnimi, govornimi in komunikacijskimi motnjami (2003-2005) kot preko koncesije tudi z javno zdravstveno ustanovo v Trstu Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (A.S.S.), in sicer najprej v dveh tržaških okrajih v dispanzerjih za otroke in mladostnike (U.O.B.A.) prvega tržaškega okrožja (U.O.B.A. na Ul. Locchi, kasneje U.O.B.A na Ul. Vespucci), za katere je bila značilna večjezičnost zaradi priseljencev. Kasneje je storitve izvajala v zdravstveni ustanovi Pineta del Carso v Nabrežini pri Trstu (2004, 2005) tako za odrasle slovenske in italijanske paciente z nevrološko pogojenimi jezikovnimi, govornimi in komunikacijskimi motnjami (hospitalizirane in nehospitalizirane paciente) kot tudi z slovenskimi otroki ter mladostniki v sklopu sodelovanja s Slovensko sociopsihopedagoško službo, ki deluje kot samostojna enota v sklopu Zdravstvenega javnega podjetja A.S.S.1.

• Aktivno se udeležuje domačih in tujih kongresov, simpozijev, delovnih sestankov in seminarjev, ki obravnavajo problematiko govora in jezika posebnih skupin ljudi, t.j. oseb z motnjami in oseb v posebnih jezikovnih okoliščinah (gluhi in naglušni, govorne, govorno – jezikovne, jezikovne, glasovne motnje, dvojezičnost, znakovni jezik, glasba, požiranje). Ukvarja se z dvojezičnostjo, govornimi in jezikovnimi motnjami, uporabno fonetiko, akustično analizo glasu in govora, gluhoto in naglušnostjo, glasbo pri osebah s posebnimi potrebami, motnjami praksije in koordinacije (načrtnost giba, mentalna predstava in koordinacija). V zadnjem obdobju je aktivna še posebej na medjezikovnem raziskovalnem področju (British Columbia University, University of Toronto, Mc Gill University, Charles Start University, Universita' di Udine) pri pripravljanju preskusov, testov ter vprašalnikov na področju sociopragmatičnih veščin, fonološkega razvoja, dvojezičnega testa za afazijo, vprašalnikov za starše za zgodnje odkrivanje avtizma. Še posebej je za logopedijo in za slovensko razvojno fonologijo pomemben projekt, pri katerem kandidatka sodeluje aktivno kot raziskovalka in transkriptorka fonološke produkcije slovenskih predšolskih otrok. Projekt, ki ga vodi dr. May Barbara Bernhardt z University of British Columbia v sodelovanju z dr. Josephom Paulom Stembergerjem, z University of British Columbia, edinstven na svetovnem nivoju, saj želi poiskati skupne razvojne značilnosti fonološkega razvoja posameznih jezikov in jezikovnih skupin, ob tem pa specifičnosti posameznega jezika ter otrok s fonetskimi in fonološkimi motnjami/zaostanki. Pred tem je s kolegicami na katedri za Logopedijo in surdopedagogiko prevedla in priredila instrumente L. Girolametta Socio-conversational skills questionnaire (University of Toronto), D. Crystala LARSP – Language assessment Remediation and Screening Procedure v sodelovanju z M. Ballom (Univerza Linköping, Švedska), Bilingual Aphasia Test BAT v sodelovanju z M. Paradisom (McGill University, Montreal, Kanada), Intelligibility in context scale avtoric S.McLeod, L. J. Harrison, J. McCormack (Charles Start University, Bathurst , Avstralija) v sodelovanju s prvo avtorico, Language Use inventory (LUI) avtorice D. O'Neill (Waterloo University), v zadnjem letu pa sodeluje z A. Marinijem (Univerza v Vidmu - Universita' di Udine) za prevod in priredbo testa BVL_4-12 - Batteria per la Valutazione del Linguaggio in Bambini dai 4 ai 12 anni. Išče tudi rešitve za zgodnje odkrivanje otrok, ki so rizični za specifične učne težave v šolskem obdobju, na osnovi preskusov in vprašalnikov. S tem v zvezi je s kolegicami ustvarila vprašalnik, za katerega teče še normativna študija. Za vse zgoraj navedene priredbe so tekle ali še potekajo raziskave za pridobitev podatkov za slovensko populacijo. V bibliografiji so razvidne objave.

• Je članica Društva logopedov Slovenije DlogS, Federazione logopedisti Italiani Triveneto - Društva logopedov Veneta in Furlanije Julijske Krajine in Federacije združenj logopedov Italije – Federazione Logopedisti Italiani FLI, ter Znanstvenega društva italijanskih logopedov Italije Società Scientifica Logopedisti Italiani S.S.L.I., GISD – Gruppo Italiano di Studio sulla Disfagia - Italijanska skupina za študij disfagije, Mednarodnega združenja za logopedijo in foniatrijo - International association of Logopedics and Phoniatrics, ASHA- American Speech and Hearing Association, Slovenskega Raziskovalnega Inštituta Trst SLORI, Slovenskega društva za jezikovne tehnologije Inštitut Jožef Štefan SDJT, Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, društva Bravo - društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, SIGSLAV Special Interest Group on Slavic Natural Language Processing - ACL: Association for Computational Linguistics ter članica International Expert Panel on Multilingual Children’s Speech.

• Na strokovnem nivoju je bila od leta 2010 do leta 2012 aktivna članica Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Ljubljana 6 (v vlogi specialne in rehabilitacijske pedagogike), od leta 2012 je bila članica uredniškega odbora biltena društva logopedov Slovenije Komunikacija, od leta 2014 do 2017 glavna in odgovorna urednica, tudi članica odbora za preventivo Društva logopedov Slovenije.

• Ob tem je od leta 1989 do 1993 doštudirala nižjo stopnjo flavte (1990) in opravila izpite solfeggia in teorije (1989), harmonije (1990) ter iz glasbene zgodovine ter estetike (1993), dodatno še prvo stopnjo glasbene didaktike za otroke po metodi Orff, Willems, Dalcroze (1992/93). Bila je tudi aktivna kot flavtistka, in sicer v komornih zasedbah ter v gledaliških predstavah Slovenskega Stalnega Gledališča iz Trsta z režiserji D. Jovanovičem (A. Čehov: Striček Vanja), M. Uršičem (Hoffmanstahl: Slehernik), bila pa je tudi aktivna na pevskem področju (v gledališki predstavi Deseti Brat Slovenskega Stalnega Gledališča iz Trsta z režiserjem D. Mlakarjem) oz. zborovskem področju 15 let (nazadnje Ženski pevski zbor Glasbene matice in Akademski pevski zbor Univerze v Ljubljani Tone Tomšič).

• Na neformalnem nivoju je bila aktivna na mladinskem področju kot koordinatorica, animatorka ali prostovoljka pri delu z mladimi (poletni centri za otroke in mladostnike, tudi osebe s posebnimi potrebami, mladinsko delo, skavtska organizacija), na gorniškem področju (članica Slovenskega planinskega društva Trst, nato Planinske zveze Slovenije) in na likovnem področju v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Trst, nato KONS (skupinske razstave).

• Obvlada aktivno - tekoče slovenščino in italijanščino (dvojezična), aktivno angleščino, pasivno pa srbščino/hrvaščino, pisno: nemščino, latinščino in osnovno: slovenski znakovni jezik.

• Je mati treh sinov, Aljaža (2000), Andreja (2002) in Mateja (2004).
© Vse pravice pridžane - LOGOS - Martina Ozbič s.p. | Gostovanje ter izdelava strani - ALJAXUS